Podnikatelská strategie

Kompas Co chápat pod pojmem podnikatelská strategie:

Strategie podniku je jedním z nejdůležitějších dokumentů každého podniku, který stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a cesty, jak těchto cílů dosáhnout. Pod pojmem strategie lze vidět tři základní složky:

    - poslání (mise) podniku - krátký text, určený zaměstnancům a externím pracovníkům podniku, který stanovuje oblast podnikání a vztahy k partnerům společnosti;

    - dlouhodobé cíle (vize) - pro vybraná klíčová kritéria výkonnosti obsahuje číselně a textově definované cíle pro období, na které je strategie zpracována;

    - vlastní strategie, která představuje časově a věcně provázaný soubor změn (projektů), jejichž úspěšná realizace povede k dosažení dlouhodobých cílů.

Strategie v této struktuře musí být periodicky aktualizována tak, aby podnik dokázal reagovat na vlivy změn vnějšího prostředí (legislativa, zákazníci, dodavatelé, apod.) a na kroky konkurence.
   

 

Proč je podnikatelská strategie důležitá:

Dnešní tržní prostředí se ve všech odvětvích výroby i služeb vyznačuje intenzivní konkurencí, odstraňováním obchodních bariér, rychlým technologickým rozvojem a s tím související globalizací. Úspěšné podniky musí na tyto trendy reagovat neustálým aktivním vyhledáváním svých konkurenčních výhod a jejich efektivním využíváním. Tento proces, stejně jako jiné podnikové procesy, musí být formalizován, včetně jeho výstupu. Kompletní strategie ve výše uvedené struktuře představuje výsledek kreativní týmové činnosti, založené na validních informacích o trhu, na němž daný podnik působí.

Strategie podniku je důležitým dokumentem pro vnitřní řízení podniku. Aby splnila svůj účel, musí být podnikové cíle převedeny na úroveň vnitropodnikových útvarů, stanoveny konkrétní odpovědnosti za provedení změn, včetně propojení na motivaci jednotlivých pracovníků. Často je podniková strategie vodítkem pro vypracování dílčích strategií: obchodní, výrobní, technického rozvoje, personální, apod. Strategie se tak stává etalonem pro všechna důležitá rozhodnutí v podobě otázky: podporuje toto rozhodnutí dosažení dlouhodobých cílů, je v souladu s naší strategií?

V omezeném rozsahu je podnikatelská strategie určena i externím partnerům, zejména věřitelům a investorům, kteří se na jejím základě rozhodují o tom, zda do určitého podniku vloží své zdroje. Strategie podniku je stále více i předmětem zájmu zákazníků, kteří hledají dodavatele - dlouhodobé partnery - a existence rozumné strategie je pro ně jistou zárukou stability takového dodavatele.

Řada podniků, zejména těch menších, řízených vlastníky, nemá písemně zpracovanou strategii a spoléhá se na intuici vlastníků, resp. manažerů. Do jisté míry je tento přístup zvládnutelný, ale dlouhodobě je takový podnik řízen méně úspěšně, než podobný podnik s vypracovanou strategií.

 
Jak vypracovat podnikatelskou strategii?
Při zpracování podnikatelské strategie je důležitý jak postup, tak i konečný výsledek ve formě dokumentu. Postup by měl být nastaven tak, aby:

    - strategie byla výstupem práce týmu, který bude v sobě spojovat všechny klíčové pracovníky podniku;
    - pracovní tým musí mít k dispozici co největší rozsah objektivních informací o trhu, na kterém se pohybuje. Tato podmínka bývá splněna pouze dlouhodobým, systematickým sledováním konkrétně vybraných trendů;
    - práce v týmu musí být soupeřením myšlenek, nikoliv soupeřením podnikových útvarů.

Při zpracování strategie se používá řada osvědčených technik. Pro analýzu současného stavu je to obvykle metoda SWOT, pro analýzu konkurence metoda strategické mapy, při volbě strategie se používá technika strategických scénářů. Podnikový strategický dokument by měl mít standardní strukturu, která bude stanovena již na začátku práce. Text musí být srozumitelný těm, komu je strategie určena, rozsáhlejší analýzy je potřeba uvádět pro vyšší přehlednost v příloze.

Strategie podniku je obvykle jedním z úkolů vrcholového vedení podniku, ovšem pro její důležitost bývá prakticky vždy schvalována řídícími orgány společnosti - vlastníky, představenstvem nebo dozorčí radou. Úkolem autorů strategie je proto také vhodným způsobem ji prezentovat těmto orgánům.

Schválená strategie musí být důsledně uvedena do podnikového života. Předpokladem k tomu je informování všech pracovníků o nejdůležitějších závěrech, které z ní vyplývají. K tomu je vhodné vypracovat komunikační plán, který pro jednotlivé skupiny pracovníků stanoví obsah a nejlepší formy informování.

 
Co je výsledkem:
Výsledkem je podnikový dokument, který by měl sestávat z těchto částí:

Poslání podniku je co nejstručnější charakteristika společnosti z hlediska předmětu podnikání a trhu, který chce obsluhovat. V poslání by měl být popsán vztah firmy k zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a místu podnikání (obec), případně i k ochraně životního prostředí. Tento text je určen především pro zaměstnance a externí partnery podniku.

Dlouhodobé cíle společnosti musí být stanoveny tak, aby pokrývaly vše, co je pro úspěch daného podniku důležité. Vychází se proto obvykle z výběru kritických faktorů úspěchu metodou vyvážených kritérií výkonnosti (Balanced Business Scorecards). Pro zvolené kritické faktory úspěchu je pak zvolen jeden nebo více klíčových indikátorů výkonnosti. Tyto indikátory musí být vždy kvantifikovatelné a jsou buď finanční nebo nefinanční. Pro dlouhodobé cíle je důležitá jejich náročnost a současně reálnost. Podnikové cíle musí být u podniků se složitější vnitřní strukturou kaskádovány na úroveň vnitřních útvarů.

Strategie dosažení dlouhodobých cílů je volba metod, které jsou pro daný podnik nutné, resp. nejvhodnější. Každý cíl je obvykle možno dosáhnout více postupy a proto by tato část strategie měla být výsledkem porovnání více alternativ a výběrem té nejvýhodnější. Strategie pak je souborem změn (projektů) a časovým harmonogramem jejich realizace. Velmi důležité je zajištění vnitřní logické konzistentnosti jednotlivých projektů tak, aby jejich očekávané účinky nepůsobily proti sobě, ale naopak ve vzájemné synergii.

Součástí strategie by mělo být rovněž řízení rizik. Jde o analýzu možných neúspěchů a jejich důsledků při implementaci strategie. Neúspěchy mohou být způsobeny buď vlastním selháním při zavádění potřebných změn nebo nepředpokládanými změnami ve vnějším prostředí (legislativa, konkurence). Analýza rizik by měla vést k identifikaci hlavních potenciálních rizik, jejich systematické minimalizaci a k sestavení plánu, jak bude podnik reagovat v situaci, kdy k neočekávanému stavu skutečně dojde.


Jaké můžete očekávat přínosy:
Přínos správně zvolené podnikatelské strategie je zřejmý: společnost se vyvíjí směrem, který je pro ni nejlepší z hlediska dosažení dlouhodobé konkurenční schopnosti. To v praxi znamená, že návratnost kapitálu, vloženého do společnosti bude dlouhodobě vyšší, než je průměr v daném oboru podnikání. Tento přínos se realizuje zejména tím, že zaměstnanci firmy znají nejen podnikové, ale i útvarové a osobní cíle a svoji práci vykonávají tak, aby tyto cíle byly dosaženy.

Ani optimálně zvolená strategie neposkytuje přínosy automaticky. Záleží proto na celkové úrovni podnikového řízení, jak jsou záměry společnosti pochopeny a převedeny do reálného života. Zejména v případech, kdy strategie představuje velkou kvalitativní, či kvantitativní změnu v pozici firmy, je nutno počítat s odmítavou reakcí skupin pracovníků, které změna nejvíce zasahuje. Je proto velmi užitečné použít techniky řízení změn k včasné identifikaci možných problémů a jejich řešení.

 
Proč využít externího konzultanta:

Z předchozího textu vyplývá, že vypracování podnikatelské strategie je jedním z hlavních úkolů vedení společnosti, resp. vlastníků. Oni nejlépe znají pozici společnosti, její zdroje a schopnosti stávající pozici zlepšovat. Musí být proto nositeli všech podstatných nápadů a myšlenek, jak podnik dále rozvíjet. Žádný externí konzultant není schopen je v této roli plnohodnotně nahradit.

Z textu je však zřejmé, že vypracování strategie je poměrně obtížný úkol, zahrnující problematiku tržní analýzy, projektového řízení, řízení změn, řízení rizik a dalších technik řízení. Zde je velmi rozsáhlý prostor pro podporu vedení externím konzultantem. Ten může být také zdrojem doplňujících informací o relevantním trhu a o důležitých odvětvových trendech.

 
Vlastní zkušenosti:

    - podpora vedení společnosti, vyrábějící protipožární dveře, při vypracování podnikatelské strategie;
    - využití principů strategického řízení při zvyšování výkonnosti centrální údržby ve Škoda Auto;
    - revize podnikatelské strategie jeko součást celé řady projektů zvyšování výkonnosti podniků v různých odvětvích.

← Návrat na přehled služeb