Řízení hmotného majetku

Co je řízení hmotného majetku
Hmotný majetek vyžaduje vzhledem ke své hodnotě a dlouhodobosti využívání koncepční řízení, které se musí zabývat třemi složkami hospodaření s hmotným majetkem (HM):

    - pořízení, obnova, rekonstruce a likvidace HM;
    - provozování a údržba HM;
    - hospodaření s materiálem, zdroje.

V odvětvích kontinuální výroby (chemie, energetika, doprava) má mimořádný význam údržba HM a proto je výkonnost této činnosti specifickou disciplínou řízení HM.


Proč je řízení hmotného majetku důležité:

Hmotný majetek je ve většině společností průmyslu a služeb finančně významnou a dlouhodobou součástí aktiv. Jeho optimální využívání je proto základním předpokladem pro konkurenční schopnost podniku. Efektivnost HM a výše nákladů s ním spojených začínají již volbou jeho výrobce. Nižší pořizovací cena může znamenat vyšší provozní náklady a tím celkově vyšší výdaje na HM. Je proto důležité se hodnotit cenu HM po celou dobu jeho ekonomické životnosti. (viz Řízení hmotného majetku)
V podnicích s velkou hodnotou HM je mnoho podnikových zdrojů vázáno v údržbě HM. Efektivnost řízení údržby tak představuje možnost optimalizace nákladů ve vztahu k rizikům, spojeným se selháním funkce HM. (viz Výkonnost údržby)


Co je cílem zlepšení řízení HM?
V oblasti řízení hmotného majetku je hlavním cílem nastavení procesů a vnitropodnikových vazeb, které jsou zárukou konzistentnosti rozhodování ve všech fázích životnosti HM. Tyto vazby jsou nejdůležitější mezi provozovatelem a udržovatelem HM, nákupem investic a materiálů pro údržbu a finančními útvary. K obvyklým projektům patří:

    - zavedení procesního řízení v oblasti správy HM;
    - posouzení a realizace outsourcingu správy HM (facility management);
    - metodika hodnocení projektů pořízení nového HM;
    - implementace integrovaného systému řízení HM (Asset Management).
    - řízení údržby jako podstatné složky HM nabízí celou řadu možností ke zlepšení:
    - strategie údržby a měření výkonnosti; (viz Trendy v údržbě)
    - procesní řízení v údržbě;
    - optimalizace nákladů na údržbu v relaci k rizikům selhání (Reliability Centered Maintenance);
    - posouzení a realizace outsourcingu údržby;(viz Outsourcing v údržbě)
    - implementace informačních systémů pro řízení údržby.
      

Co je výsledkem?
Výsledkem zlepšení řízení HM je změna pracovních postupů, organizačních struktur a zavádění informačních systémů podporujících rozhodování.


Jaké můžete očekávat přínosy :

Za největší potenciální přínos zlepšení v řízení HM lze považovat změnu pohledu na náklady, spojené s pořízením, provozem a likvidací HM z izolovaného posuzování jednotlivých položek na komplexní pohled na zařízení po celou dobu jeho životnosti. Podobně v řízení údržby je nejúčinnější změnou nový přístup ke strategii údržby, společně formulované provozovatelem a udržovatelem HM. Dalším důležitým přínosem je optimalizace údržbářské metody v závislosti na rizicích a ztrátách, spojených s nefunkčností zařízení. Všechny tyto koncepční změny pak jsou zdrojem úspor nákladů a zvýšení provozuschopnosti HM.


Proč využít externího konzultanta:
Vedoucí pracovníci údržby jsou někdy osobně svázáni se stávajícími procesy a metodami a nevidí nové možnosti ke zlepšení. Protože však jsou svými nadřízenými tlačeni do úspor nákladů, řeší to celkovým snižováním údržbářských výkonů. To může vést k nižší provozuschopnosti zařízení a ztrátám ve výrobě. Zkušený konzultant může tyto manažery vést k přeorganizování údržby a k realizaci vhodné strategie.

Vlastní zkušenosti:

    - zlepšení systému údržby v opravárenské divizi velké dopravní společnosti;
    - návrh informačního systému pro řízení údržby ve velké chemické společnosti;
    - workshop na téma outsourcing údržby pro Svaz chemického průmyslu.

← Návrat na přehled služeb