Studie proveditelnosti

Co je studie proveditelnosti:
Studie proveditelnosti (feasibility study) je ověření reálnosti určitého podnikatelského záměru. Záměr může mít různou podobu: pořízení investičního majetku, vstup na nový trh, uvedení nového produktu na trh apod.

Proč je studie proveditelnosti důležitá:
Podnikatelské záměry jsou většinou spojeny s vynaložením větších, či menších finančních zdrojů na jeho realizaci. Každý záměr je přitom spojen s rizikem, že se nesplní předpoklady, s nimiž záměr počítal. Proto je velmi důležité, pečlivě prověřit všechny použité předpoklady a kvantifikovat rizika neúspěchu. Studie proveditelnosti je požadována téměř vždy v případě použití cizích zdrojů (úvěr, rizikový kapitál).

Co je předmětem studie proveditelnosti:
Studie proveditelnosti vychází z toho, že podnikatelský záměr je zpracován a že obsahuje všechny výchozí informace a propočet, prokazující dosažení požadovaných cílů (návratnosti vložených zdrojů). Studie proveditelnosti pak představuje určitý ověřovací instrument použitých informací a propočtů.

Předpokládá se, že studie proveditelnosti využije různých zdrojů informací, aby byly eliminovány subjektivní prameny. Z takto získaných informací se použije nejpravděpodobnější údaj, který vstupuje do výpočtů návratnosti. Výsledkem je konkurenční propočet, který budˇpotvrdí původní kalkulaci nebo poskytne odlišný výsledek. Součástí studie je také analýza citlivosti, která ověřuje vliv odchylky nejdůležitějších předpokladů na konečný výsledek.

Co je výsledkem studie proveditelnosti:

Výsledkem je písemná zpráva, která shrnuje poznatky z ověření vstupních informací a část výpočtů, která má obvykle podobu prognózy účetní závěrky na zvolené období (typicky pět až deset let) nebo výpočtu návratnosti investice (ROI). Písemná zpráva je strukturovaná obvykle do těchto oblastí (podle typu záměru):

    - cíle podnikatelského záměru;

    - hodnocení navrhované technologie (kapacita, technická úroveň, dodavatel);

    - posouzení navrhovaných termínů;

    - analýza jednorázových nákladů (kupní cena technologie, náklady na instalaci a uvedení do provozu, vyvolané náklady);

    - posouzení provozních nákladů (ceny a dostupnost surovin, materiálů, energií a služeb, osobní náklady, opravy a údržba atd.);

    - předpokládaní odběratelé, posouzení distribučních kanálů, náklady na prodej a marketing;

    - posouzení vlivu na životní prostředí.

    - analýza podmínek na relevantním trhu (poptávka, konkurence, ceny);

    - posouzení lokality, reálnost obdržení všech povolení od státních a místních institucí;

    - současná pozice firmy a soulad záměru se strategií firmy;Jaké můžete očekávat přínosy od studie proveditelnosti:
Studie proveditelnosti snižuje rizika přijetí záměru, který je založen na příliš optimistických předpokladech. Dojde-li na jejím základě ke korekci záměru (nerealizace, změna parametrů), může tak přispět k úspoře prostředků, které by byly vynaloženy bez požadované návratnosti. V případě financování z cizích zdrojů je kvalitní studie proveditelnosti předpokladem pro jejich získání.

Proč využít externího konzultanta:
Ve studiích proveditelnosti má externí konzultant velkou výhodu ve své nezávislosti. Není nijak zainteresován na tom, zda se záměr uskuteční, či nikoliv a jeho práce je tak založena jen na jeho odborných znalostech a úsudku. Obvykle má také přístup k většímu počtu nezávislých informačních zdrojů.

Vlastní zkušenosti:


    - studie proveditelnosti výstavby hotelu;

    - studie proveditelnosti výstavby čerpací stanice pohonných hmot;

    - studie proveditelnosti výstavby skladu pro velkoobchod s ovocem a zeleninou;

    - studie proveditelnosti vstupu zahraniční banky na leasingový trh;

    - studie proveditelnosti vstupu na trh pro mezinárodní potravinářskou firmu;

    - studie proveditelnosti vybudování pobočkové sítě pro zahraniční banku;

    - studie proveditelnosti využití leasingu pro mezinárodní firmu s kancelářskou technikou.

← Návrat na přehled služeb