Audit řízení

Co znamená audit řízení:
Audit ve svém tradičním významu je používán pro sledování finanční výkonnosti firmy ve srovnání se standardy, které jsou obvykle nařízeny státními regulačními institucemi nebo institucemi, které takové standardy definují. Na základě auditu pak manažeři mohou stanovit nutné změny s cílem zvýšit výkonnost a omezit rizika společnosti.

Mnoho světových společností začalo používat koncept auditu jako nástroj pro hodnocení výkonnosti klíčových částí systémů řízení. Tento typ auditu (audit řízení nebo nefinanční audit) má dva hlavní cíle:

 • zjistit, zda ověřovaný systém odpovídá požadavkům nebo standardům, přičemž ty mohou být stanoveny interním rozhodnutím nebo to mohou být nejlepší postupy (best practices) v daném oboru podnikání;
 • posoudit účinnost a hospodárnost systému při dosahování požadovaných standardů.

Oba typy auditu pak mají řadu společných, ale i odlišných rysů.

Proč a kdy může být audit řízení užitečný:

Je celá řada situací, kdy je vhodné provést audit řízení. Jsou to zejména tyto:

 • společnost nedosahuje výsledků, očekávaných vlastníky nebo managementem a příčiny tohoto stavu nelze jednoznačně identifikovat;
 • společnost působí v rychle se rozvíjejícím prostředí a tlak konkurence vyžaduje trvalé zlepšování způsobu řízení;
 • firma chce získat převahu nad konkurencí a být iniciátorem rozvoje oboru;
 • společnost chce koupit jinou firmu nebo s ní fúzovat a potřebuje zjistit budoucí rizika integrace, která nemohou být ověřena standardním due diligence.

Co lze auditovat:
Auditovat lze prakticky cokoliv, co je součástí systému řízení firmy a je pro ni důležité. Při rozhodování o předmětu auditu by si vedení společnosti mělo odpovědět na tyto otázky:

 • Jaká je strategie společnosti? Které procesy jsou důležité pro dosažení strategie?
 • Které procesy jsou důležité v naší strategii vůči konkurenci? Ve kterém z nich zaostáváme vůči standardům v našem oboru podnikání?
 • Které procesy jsou důležité pro naše zákazníky nyní a za pět let?
 • Které procesy mohou zmařit nebo zbrzdit integraci společností?

Graf01

V praxi se obvykle vyskytují audity těchto oblastí řízení:

Audit strategie

Ověřuje, zda strategie společnosti reflektuje konkurenční požadavky daného podnikatelského prostředí a co firma do tohoto prostředí přináší ve smyslu jejích silných a slabých stránek. Zjišťuje, které procesy jsou strategicky nejdůležitější a kam by tedy měly být alokovány odpovídající zdroje.

Audit finančního řízení

Na rozdíl od účetního auditu se zaměřuje na to, jak jsou organizovány hlavní funkce finančního řízení: financování, controlling (plánování a rozpočtování, manažerské účetnictví a výkaznictví) a treasury (cash management, řízení rizik).

Audit logistiky

Pokrývá ověření všech částí logistického řetězce, tj. nákupu, plánování a řízení výroby, skladování a distribuce s cílem zejména odstranit bariéry mezi nimi a zlepšit vztahy s obchodními partnery.

Audit řízení aktiv

Hodnotí způsob využití finančních zdrojů pro stav hmotných aktiv, tj. účelnost provozovaných hmotných aktiv, způsob hodnocení a nákup nových aktiv, odprodej či likvidace nepotřebných aktiv. Specificky se zaměřuje na údržbu hmotných aktiv ve smyslu řízení rizik a její efektivnosti.

Audit technologie

Které technologie jsou nejdůležitější pro dosahování firemní strategie? Jak by mohly být současné zdroje využity efektivněji ve smyslu rozvoje technologie? Jak využít technologii pro dosažení konkurenční výhody? Zvažovaly se technologie, které by měly být outsourcovány?

Audit informačních systémů

Ověřuje zejména úroveň podpory informačních a komunikačních technologií jednotlivým procesům. Rovněž hodnotí efektivnost IT a bezpečnost provozování informačních systémů.

Audit spokojenosti zákazníků

Zjišťuje rozdíl mezi požadavky zákazníků a současnou úrovní dodávek. Hodnotí způsoby získávání konkurenční výhody na základě spokojenosti zákazníků a srovnává úroveň dodávek konkurence s vlastní výkonností.

Audit produktivity

Analyzuje možnosti zvýšení produktivity snížením nebo zvýšením alokovaných zdrojů. Identifikuje oblasti, kde lze zvýšit efektivnost zdrojů odstraněním organizačních bariér. Posuzuje, jak cíle jednotlivých útvarů navazují na cíle celé firmy.

Audit firemní identity

Zjišťuje, jak je firma vnímána ve svém okolí a rozdíl mezi tím, jakou si firma chce budovat pověst a jakou skutečně pověst má. Přispívá k nápadům, jak změnit vnímání společnosti jejím okolím v situaci, kdy firma mění strategii.

Audit firemní kultury

Definuje společné hodnoty a názory, které mají vliv na realizaci změn a pomáhá určit změny, které bude možno zavést relativně snadno. Pomáhá pochopit vedení, jak prezentovat a integrovat nové iniciativy a projekty, aby byly přijatelné pro zaměstnance.

Audit schopnosti vést

Vyjasňuje, jaké schopnosti musí mít vedoucí pracovníci, aby přispívali k dosažení firemní strategie a posuzuje úroveň skutečných schopností uvnitř společnosti. Pomáhá sdělit pracovníkům firmy, které z jejich schopností by měli zlepšit.


Co je výsledkem auditu řízení:

Výsledkem je zpráva pro vedení společnosti (vlastníky), která strukturovaným způsobem popisuje zjištěná fakta a porovnává je s definovanými standardy. Je to nástroj manažerů pro zlepšení výkonnosti, ale není schopen zvýšit výkonnost sám od sebe. Výsledkem auditu nejsou priority příležitostí ke zlepšení a proto rozhodnutí co je potřeba podniknout, v jakém pořadí a jaké zdroje dalším krokům přiřadit, je výhradně rozhodnutím manažerů.

Audit řízení nemůže ani mobilizovat pracovníky k realizaci určité akce. Audit by neměl být zaměřen na nedostatky jednotlivců a použit tedy jako zbraň proti nim. A konečně by neměl být využíván jako podpůrný argument pro nevhodné projekty.


Jaké přínosy můžete od auditu řízení očekávat:


Audit řízení může pomoci vedoucím pracovníkům ve složitém podnikatelském prostředí:

 • zvýšit konkurenční schopnost firmy;
 • přenést cíle společnosti na nižší úrovně řízení, zejména v situacích, kdy se na tyto úrovně řízení přenáší vyšší odpovědnost;
 • pochopit procesy ve své firmě a postupně odstraňovat bariéry řízení po útvarech;
 • vštěpovat pracovníkům správné postupy a stále je zdůrazňovat;
 • prosadit filozofii trvalých změn jako prostředku zvyšování podnikatelské výkonnosti.

Proč využít externího konzultanta:

Audity řízení jako metodu trvalého zlepšování řízení lze provádět výhradně s využitím vlastních zdrojů. Pro každou auditovanou oblast se sestaví tým vlastních zaměstnanců, kteří audit uskuteční. Nicméně zapojení externích konzultantů přináší určité výhody, zejména:

 • poskytnutí metodiky auditu a předchozích zkušeností;
 • nezávislý pohled, nezatížený historií společnosti a vztahy s ostatními pracovníky;
 • dodatečnou kapacitu vedle vlastních zaměstnanců, kteří mají své další pracovní povinnosti.

Vlastní zkušenosti:

 • posouzení finančního řízení v podniku na zpracování masa;
 • posouzení metod manažerského výkaznictví v české rafinerii;
 • posouzení strategie a vybraných vnitřních procesů výrobce vzduchotechnických zařízení.

 

← Návrat na přehled služeb