Outsourcing

Co to je outsourcing?
Jednou z nejjednodušších a tím i nejobecnějších definicí podnikání je ta, která říká, že každé podnikání je transformace zdrojů na produkty (služby). Pod pojmem zdroje si můžeme představit např. peníze, technologie, suroviny, energie, schopnosti lidí. Je zřejmé, že žádný podnik nemá své zdroje neomezené a musí proto pečlivě zvažovat, jak je využije. Z procesního pohledu jsou v každém podniku procesy hlavní, procesy podpůrné a procesy řídící. Outsourcing nebo také vyčlenění je nahrazení části hlavních nebo podpůrných procesů dodávkami produktů nebo služeb od externích dodavatelů. V případě hlavních procesů hovoříme o alternativě "vyrábět nebo nakupovat". Outsourcing umožňuje podniku koncentrovat svoje zdroje na procesy, které rozhodují o jeho konkurenční schopnosti.

Proč je outsourcing důležitý?
Důležitost outsourcingu je ve dvou hlavních aspektech: v rozhodnutí, které činnosti outsourcovat a ve způsobu realizace outsourcingu. Rozhodování o outsourcingu má charakter strategického investičního rozhodování, protože se vždy jedná o to, jak alokovat podnikové zdroje (viz prezentace Outsourcing v údržbě). Pokud je učiněno rozhodnutí o vyčlenění určité činnosti, pak je nutno velmi důsledně všechny uvolněné zdroje přesunout jinam (prodej či likvidace zařízení, převedení nebo propuštění zaměstnanců apod.). Rozhodne-li se podnik činnost dále vykonávat, pak musí pokračovat v přiřazování vlastních zdrojů (údržba nebo obnova zařízení, zajišťování a školení pracovníků). Při vyčlenění jakékoliv činnosti je nutné, aby si podnik zachoval znalost o celkovém konceptu výsledného produktu (architektura produktu) a znalost o rozhraních mezi vlastní a nakupovanou činností. Outsourcing představuje proti původnímu stavu pro každý podnik zvýšené riziko, že nakupovaná činnost nebude mít požadované parametry. Důležitý je proto výběr dodavatele, smluvní ošetření dodávek (tzv. Service Level Agreement) a způsob řešení rizik.
   

Obr13cz

Co je předmětem projektu outsourcingu?
Projekt outsourcingu má obvykle tyto fáze:

    - stanovení cílů outsourcingu. Cíle mohou mít strategický (např. reakce na vývoj v odvětví) nebo taktický charakter (např. zvýšení návratnosti kapitálu);

    - výběr činností vhodných pro outsourcing (vícekriteriální hodnocení, zahrnující např. porovnání nákladů, nabídku na relevantním trhu, možnost ošetření rizik apod);

    - rozhodnutí o způsobu vyčlenění: nákup od dodavatele nebo aliance s vhodným partnerem;

    - definování parametrů dodávaného produktu / služby;

    - výběr dodavatele / partnera;

    - uzavření smluv (Service Level Agreement).


Co je výsledkem projektu outsourcingu?
Výstupem každé z výše uvedených fází je dokument, který je vzhledem k charakteru problému určen pro schválení řídícími orgány společnosti. Každý z těchto dokumentů musí obsahovat potřebnou analytickou část a návrh alternativ dalšího postupu.

Jaké můžete očekávat přínosy od projektu outsourcingu?
Outsourcing bývá obtížně návratný do insourcingu. Rozhodování o něm musí být racionální a proto pečlivě strukturované, aby se případná chybná úvaha odhalila již v průběhu projektu. Rizikové jsou oba extrémy:

    - nejsou vyčleněny činnosti, které podnik nemusí dělat vlastními zdroji, což vede k nižší tvorbě hodnoty pro akcionáře a v dlouhodobějším pohledu to má negativní vliv na konkurenční schopnost;

    - jsou vyčleněny nevhodné činnosti nebo forma outsourcingu je nevhodná. Tím může být ohrožena schopnost podniku obsluhovat zákazníky, zvýšeny náklady nebo i ohrožena bezpečnost pracovníků.

Přínosem projektu je nalezení řešení, které naplňuje stanovené cíle outsourcingu.

Proč využít externího konzultanta?
Rozhodování o outsourcingu bývá velmi často ovlivněno emocemi - podnik se obvykle dělí na vášnivé příznivce a na stejně vášnivé odpůrce outsourcingu. Pro vnesení potřebné racionálnosti je ideální externí konzultant, který není nijak zainteresován na výsledném rozhodnutí a sleduje pouze dosažení předem stanovených cílů. Konzultant tak může velmi účinně přispět ke snížení rizika, že rozhodnutí bude mít podobu výše zmíněných extrémů.

Vlastní zkušenosti


    - vypracování modelu hodnocení podpůrných činností pro účely jejich vyčleňování ve velké české těžební společnosti;
    -   analýza českého trhu poskytovatelů outsourcingu v energetice pro zahraniční společnost.

← Návrat na přehled služeb