Řízení a správa společností

Co je řízení a správa společností:
Někdy se používá anglický termín Corporate Governance a je to soubor standardů a pravidel, které definují vztahy mezi exekutivním vedením společnosti a jejími statutárními orgány, akcionáři a ostatními zainteresovanými stranami. Zahrnuje také definování struktury, pomocí které jsou stanovovány cíle společnosti, prostředky pro jejich dosažení a způsob jejich měření. Správné zásady CG také nastavují vhodnou motivaci pro statutární orgány a výkonné vedení tak, aby usilovali o dosažení cílů, které jsou v zájmu společnosti a jejích akcionářů. Zásady by měly podporovat efektivní monitorování cílů a tím vytvářet tlak na společnost, aby efektivně využívala své zdroje.

Corporate Governance je pouze část většího ekonomického kontextu, ve kterém společnost působí, do něhož patří například makroekonomická politika a úroveň konkurence. Rámec CG závisí rovněž na právním, regulatorním a institucionálním prostředí. Na reputaci a dlouhodobý úspěch společnosti mají rovněž vliv faktory jako etika podnikání a respektování sociálních zájmů komunit v nichž společnost působí.

Ve světě existují různé varianty doporučených zásad Corporate Governance, které společnosti dobrovolně akceptují v rozsahu a formě, které nejvíce odpovídají jejich způsobu podnikání. Neexistují tedy žádné jedině správné zásady CG, ale pokud společnost některé obecně uznávané principy nepoužívá, měla by vysvětlit důvody veřejnosti, nejlépe ve své výroční zprávě.

Proč je řízení a správa společnosti důležitá:
Je zřejmé, že celková úroveň a styl řízení ve firmě jsou odvozeny od způsobu činnosti správních orgánů společnosti. Ve světě existují různé modely funkce správních orgánů, které se obvykle nazývají jako model německý a anglosaský. Každý z nich má své přednosti a nevýhody a je proto potřeba rozhodnout, který z nich je pro konkrétní společnost lepší. Důležité je rovněž respektování národní legislativy. Pro rozvoj podniku je rovněž významné stanovení vnitřních zásad pro jeho uspořádání a pro jednání zaměstnanců.

Uplatnění mezinárodně uznávaných zásad Corporate Governance usnadňuje komunikaci firmy se zahraničními partnery jak v běžném obchodním styku, tak i v případě fúzí a akvizicí.

Obr8 

Co je předmětem řízení a správy společností:
Každá existující společnost má zavedeny určité zásady řízení a správy. Mohou tedy nastat dva důvody pro projekt Corporate Governance:

    - firma chce změnit existující zásady buď pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy nebo pro usnadnění přístupu do mezinárodní podnikatelské komunity;

    - vzniká nová společnost, většinou v souvislosti s reorganizací po fúzích a akvizicích a to jak lokálních, tak mezinárodních.


V obou případech je postup analogický, vycházející z analýzy strategie a záměrů vlastníků, specifických rysů oblasti podnikání a současného stavu. Návrh změn pak je zaměřen zejména na:

    - nejvhodnější model uspořádání správních orgánů, jejich rozhodovací pravomoci, výbory, podporující rozhodování správních orgánů;

    - návrh počtu a profesní struktury členů správních orgánů, poměr exekutivních a neexekutivních členů, principy motivace a odměňování;

    - koncepce organizačního uspořádání firmy;

    - základní procesy pro přenos podnikatelských cílů od správních orgánů do celé řídící struktury společnosti;

    - základní principy chování společnosti vůči zúčastněným: akcionářům, zaměstnancům, obchodním partnerům, státním institucím.


Co je výsledkem:
Výsledkem jsou doporučení pro efektivní řízení a správu společnosti, která využívají mezinárodně uznávané standardy. Je pak na vlastnících a managementu, která z těchto doporučení přijmou jako firemní standardy Corporate Governance.

Na zvolené zásady pak musí navazovat vypracování stanov, případných ovládacích smluv, jednacích řádů, podpisových řádů, detailních organizačních struktur, popisů pracovních pozic, firemních kodexů apod.

Jaké můžete očekávat přínosy:
Přínosem zlepšení nebo zavedení mezinárodních principů Corporate Governance je především zjednodušení vnitřní řídící struktury, strukturovaný přenos cílů společnosti na nižší úrovně řízení a vytvoření předpokladů pro zlepšování firemní kultury. Dalším přínosem je zvýšení transparentnosti řízení společnosti pro akcionáře, investory, úvěrující banky a obchodní partnery. Úroveň respektování zásad Corporate Governance bývá důležitou informací pro investory.

Proč využít externího konzultanta:

Výhodou využití externího konzultanta je především jeho nezávislost na historicky vytvořených osobních vztazích ve firmě. Konzultant navrhuje řešení, které pro danou firmu a její výchozí stav považuje za optimální. Výhodou je, pokud má zkušenosti s těmito projekty v jiných společnostech a má znalost mezinárodních standardů Corporate Governance.

Vlastní zkušenosti:

    - návrh systému řízení a správy pro velký český chemický holding;
    - český průmyslový holding: centralizace klíčových rozhodovacích pravomocí ve skupině, návrh organizační struktury, návrh hlavních firemních zásad;
    - česká skupina provozující léčebné lázně: návrh modelu řízení skupiny.

← Návrat na přehled služeb